Bạn đang nhận được một mức giá hợp lý cho kim loại phế liệu của bạn?

Khi bạn đang cố gắng bán kim loại phế liệu của mình trong Phát Thành Đạt, làm thế nào bạn biết khi nào bạn đang nhận được giá hợp lý? Nếu không biết thị trường, thật khó để xác định một mức giá...