Phế liệu dùng để làm gì sau khi đã thu mua thành công?

Phế liệu dùng để làm gì sau khi đã thu mua thành công? Nhiều người bán phế liệu cho công ty thu mua phế liệu nhưng không biết những phế liệu sau khi họ thu mua sẽ làm những...