Trọng lượng riêng của thép tròn bằng bao nhiêu?

Trọng lượng riêng của thép tròn bằng bao nhiêu? Khi biết được trọng lượng của thép tròn thì người ta có thể tính được khối lượng thép cho công trình. Nhưng để tính được trọng lượng của thép tròn...